محکم بر سر جای خود بایست ما از تو حمایت قاطع می کنیم

Home / محکم بر سر جای خود بایست ما از تو حمایت قاطع می کنیم

محکم بر سر جای خود بایست ما از تو حمایت قاطع می کنیم
رئیس جمهور ترکیه در تماس تلفنی با همتای ونزوئلایی خود از وی حمایت کرد.

محکم بر سر جای خود بایست ما از تو حمایت قاطع می کنیم

رئیس جمهور ترکیه در تماس تلفنی با همتای ونزوئلایی خود از وی حمایت کرد.
محکم بر سر جای خود بایست ما از تو حمایت قاطع می کنیم