محمدمهدی زاهدی درگذشت دانشجویان دانشگاه آزاد را تسلیت گفت

Home / محمدمهدی زاهدی درگذشت دانشجویان دانشگاه آزاد را تسلیت گفت

محمدمهدی زاهدی درگذشت دانشجویان دانشگاه آزاد را تسلیت گفت
عضو‌ کمیسیون آموزش و‌ تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات را تسلیت گفت.

محمدمهدی زاهدی درگذشت دانشجویان دانشگاه آزاد را تسلیت گفت

عضو‌ کمیسیون آموزش و‌ تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات را تسلیت گفت.
محمدمهدی زاهدی درگذشت دانشجویان دانشگاه آزاد را تسلیت گفت