محبوبیت فرمانده‌ای که صیاد دل‌ها بود

Home / محبوبیت فرمانده‌ای که صیاد دل‌ها بود

محبوبیت فرمانده‌ای که صیاد دل‌ها بود
به محض فرود بالگرد، ناگهان موجی از رزمندگان با غریو شادی به سوی شهید صیاد شیرازی هجوم آورده و لحظه‌ای بعد در میان امواج نیروی انسانی محو شد.

محبوبیت فرمانده‌ای که صیاد دل‌ها بود

به محض فرود بالگرد، ناگهان موجی از رزمندگان با غریو شادی به سوی شهید صیاد شیرازی هجوم آورده و لحظه‌ای بعد در میان امواج نیروی انسانی محو شد.
محبوبیت فرمانده‌ای که صیاد دل‌ها بود