مجموعه بسیج یاوران ولایت هستند

Home / مجموعه بسیج یاوران ولایت هستند

مجموعه بسیج یاوران ولایت هستند
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری گفت: مجموعه بسیج یاوران ولایت هستند و بسیج یک نهال مقدس و با نیت پاک ایجاد شده که برخاسته از متن مردم است.

مجموعه بسیج یاوران ولایت هستند

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری گفت: مجموعه بسیج یاوران ولایت هستند و بسیج یک نهال مقدس و با نیت پاک ایجاد شده که برخاسته از متن مردم است.
مجموعه بسیج یاوران ولایت هستند