مجلس تصمیمی درباره سهمیه‌بندی بنزین نگرفته است

Home / مجلس تصمیمی درباره سهمیه‌بندی بنزین نگرفته است

مجلس تصمیمی درباره سهمیه‌بندی بنزین نگرفته است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این صحبت‌ها که گفته می‌شود مجلس دنبال سهمیه‌بندی کردن بنزین است به هیچ وجه درست نیست.

مجلس تصمیمی درباره سهمیه‌بندی بنزین نگرفته است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این صحبت‌ها که گفته می‌شود مجلس دنبال سهمیه‌بندی کردن بنزین است به هیچ وجه درست نیست.
مجلس تصمیمی درباره سهمیه‌بندی بنزین نگرفته است