مجلس به 4 وزیر پیشنهادی دولت اعتماد کرد

Home / مجلس به 4 وزیر پیشنهادی دولت اعتماد کرد

مجلس به 4 وزیر پیشنهادی دولت اعتماد کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به چهار وزیر پیشنهادی دولت رأی اعتماد داد.

مجلس به 4 وزیر پیشنهادی دولت اعتماد کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به چهار وزیر پیشنهادی دولت رأی اعتماد داد.
مجلس به 4 وزیر پیشنهادی دولت اعتماد کرد