مجلس الزامات اجرائی عرضه سوخت و CNG در کشور را بررسی می‌کند

Home / مجلس الزامات اجرائی عرضه سوخت و CNG در کشور را بررسی می‌کند

مجلس الزامات اجرائی عرضه سوخت و CNG در کشور را بررسی می‌کند
مجلس شورای اسلامی هفته آتی جلسات علنی خواهد داشت و طی آن طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور را بررسی می‌کند.

مجلس الزامات اجرائی عرضه سوخت و CNG در کشور را بررسی می‌کند

مجلس شورای اسلامی هفته آتی جلسات علنی خواهد داشت و طی آن طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور را بررسی می‌کند.
مجلس الزامات اجرائی عرضه سوخت و CNG در کشور را بررسی می‌کند