مجازات ثبت نکردن ازدواج در دفاتر رسمی چیست؟

Home / مجازات ثبت نکردن ازدواج در دفاتر رسمی چیست؟

مجازات ثبت نکردن ازدواج در دفاتر رسمی چیست؟
طبق قانون مجازات اسلامی جریمه ثبت نکردن ازدواج دائم در دفاتر رسمی کشور از 91 روز تا 6 ماه حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان 80 میلیون ریال است.

مجازات ثبت نکردن ازدواج در دفاتر رسمی چیست؟

طبق قانون مجازات اسلامی جریمه ثبت نکردن ازدواج دائم در دفاتر رسمی کشور از 91 روز تا 6 ماه حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان 80 میلیون ریال است.
مجازات ثبت نکردن ازدواج در دفاتر رسمی چیست؟