متقاضیان رشته‌های بدون آزمون به دانشگاه‌ها مراجعه کنند

Home / متقاضیان رشته‌های بدون آزمون به دانشگاه‌ها مراجعه کنند

متقاضیان رشته‌های بدون آزمون به دانشگاه‌ها مراجعه کنند
مشاور سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: متقاضیان رشته‌های بدون آزمون به دانشگاه‌ها مراجعه کنند، نیاز به ثبت‌نام از طریق سایت سازمان سنجش نیست.

متقاضیان رشته‌های بدون آزمون به دانشگاه‌ها مراجعه کنند

مشاور سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: متقاضیان رشته‌های بدون آزمون به دانشگاه‌ها مراجعه کنند، نیاز به ثبت‌نام از طریق سایت سازمان سنجش نیست.
متقاضیان رشته‌های بدون آزمون به دانشگاه‌ها مراجعه کنند