ماشین‌سازی رکورددار تساوی در نیم‌فصل اول شد

Home / ماشین‌سازی رکورددار تساوی در نیم‌فصل اول شد

ماشین‌سازی رکورددار تساوی در نیم‌فصل اول شد
تیم ماشین‌سازی در نیم‌فصل اول لیگ برتر بیشترین تعداد تساوی را کسب کرد.

ماشین‌سازی رکورددار تساوی در نیم‌فصل اول شد

تیم ماشین‌سازی در نیم‌فصل اول لیگ برتر بیشترین تعداد تساوی را کسب کرد.
ماشین‌سازی رکورددار تساوی در نیم‌فصل اول شد