ماجرای رخصت شهید مدافع حرم از والدین برای رفتن به جبهه

Home / ماجرای رخصت شهید مدافع حرم از والدین برای رفتن به جبهه

ماجرای رخصت شهید مدافع حرم از والدین برای رفتن به جبهه
دفاع از حرم، دفاع از خاک ايران اسلامی است، چون هدف اين كفار و دشمنان فقط سوريه و عراق نيست، بلكه هدف آن‌ها جمهوری اسلامی ایران است كه روی پای خود ايستاده است.

ماجرای رخصت شهید مدافع حرم از والدین برای رفتن به جبهه

دفاع از حرم، دفاع از خاک ايران اسلامی است، چون هدف اين كفار و دشمنان فقط سوريه و عراق نيست، بلكه هدف آن‌ها جمهوری اسلامی ایران است كه روی پای خود ايستاده است.
ماجرای رخصت شهید مدافع حرم از والدین برای رفتن به جبهه