ماجرای حفظ قرآن در انباری خوابگاه دانشجویی

Home / ماجرای حفظ قرآن در انباری خوابگاه دانشجویی

ماجرای حفظ قرآن در انباری خوابگاه دانشجویی
آرزوی دانشجویی که قرآن را در انباری خوابگاه حفظ کرد، دیدار با رهبری است.

ماجرای حفظ قرآن در انباری خوابگاه دانشجویی

آرزوی دانشجویی که قرآن را در انباری خوابگاه حفظ کرد، دیدار با رهبری است.
ماجرای حفظ قرآن در انباری خوابگاه دانشجویی