ماجرای بدعهدی آمریکا در مذاکرات آزادی جاسوس‌ها در سال 1981 چه بود

Home / ماجرای بدعهدی آمریکا در مذاکرات آزادی جاسوس‌ها در سال 1981 چه بود

ماجرای بدعهدی آمریکا در مذاکرات آزادی جاسوس‌ها در سال 1981 چه بود
افراد لانه جاسوسی آمریکایی پس از 444 روز، در سال 59 آزاد شدند، ولی بدعهده‌های این کشور علیه ایران ادامه یافت.

ماجرای بدعهدی آمریکا در مذاکرات آزادی جاسوس‌ها در سال 1981 چه بود

افراد لانه جاسوسی آمریکایی پس از 444 روز، در سال 59 آزاد شدند، ولی بدعهده‌های این کشور علیه ایران ادامه یافت.
ماجرای بدعهدی آمریکا در مذاکرات آزادی جاسوس‌ها در سال 1981 چه بود