مأموریت ویژه دانشگاه آزاد اسلامی ساری برای پژوهش در حوزه دریا

Home / مأموریت ویژه دانشگاه آزاد اسلامی ساری برای پژوهش در حوزه دریا

مأموریت ویژه دانشگاه آزاد اسلامی ساری برای پژوهش در حوزه دریا
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ساری گفت:دانشگاه آزاداسلامی با انسجام در حوزه برنامه علمی، مأموریت ویژه‌ای برای مازندران در نظر گرفته تا در حوزه دریا ورود کند.

مأموریت ویژه دانشگاه آزاد اسلامی ساری برای پژوهش در حوزه دریا

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ساری گفت:دانشگاه آزاداسلامی با انسجام در حوزه برنامه علمی، مأموریت ویژه‌ای برای مازندران در نظر گرفته تا در حوزه دریا ورود کند.
مأموریت ویژه دانشگاه آزاد اسلامی ساری برای پژوهش در حوزه دریا