مأموریت ضد ایرانی مقام آمریکایی در لبنان

Home / مأموریت ضد ایرانی مقام آمریکایی در لبنان

مأموریت ضد ایرانی مقام آمریکایی در لبنان
معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مقابله با تأمین مالی تروریسم و جرایم مالی برای دیدار با برخی مقام‌های لبنانی به بیروت سفر کرد.

مأموریت ضد ایرانی مقام آمریکایی در لبنان

معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مقابله با تأمین مالی تروریسم و جرایم مالی برای دیدار با برخی مقام‌های لبنانی به بیروت سفر کرد.
مأموریت ضد ایرانی مقام آمریکایی در لبنان