لزوم پایبندی نهادهای بین‌المللی به مسئولیت خود در قبال فلسطین

Home / لزوم پایبندی نهادهای بین‌المللی به مسئولیت خود در قبال فلسطین

لزوم پایبندی نهادهای بین‌المللی به مسئولیت خود در قبال فلسطین
رئیس جریان حکمت ملی عراق در دیدار عضو کمیته پارلمانی دوستی عراق و فلسطین بر لزوم پایبندی نهادهای بین‌المللی به مسئولیت خود درقبال سرزمین‌های اشغالی تأکید کرد.

لزوم پایبندی نهادهای بین‌المللی به مسئولیت خود در قبال فلسطین

رئیس جریان حکمت ملی عراق در دیدار عضو کمیته پارلمانی دوستی عراق و فلسطین بر لزوم پایبندی نهادهای بین‌المللی به مسئولیت خود درقبال سرزمین‌های اشغالی تأکید کرد.
لزوم پایبندی نهادهای بین‌المللی به مسئولیت خود در قبال فلسطین