لزوم مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست برای معامله حیوانات وحشی غیربومی

Home / لزوم مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست برای معامله حیوانات وحشی غیربومی

لزوم مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست برای معامله حیوانات وحشی غیربومی
هر گونه خرید و فروش و یا صدور و ورود حیوانات وحشی غیر‌بومی منوط به صدور پروانه و مجوز از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

لزوم مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست برای معامله حیوانات وحشی غیربومی

هر گونه خرید و فروش و یا صدور و ورود حیوانات وحشی غیر‌بومی منوط به صدور پروانه و مجوز از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست است.
لزوم مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست برای معامله حیوانات وحشی غیربومی