لزوم توجه مسئولان دانشگاه آزاد به پژوهشگران حوزه علوم انسانی

Home / لزوم توجه مسئولان دانشگاه آزاد به پژوهشگران حوزه علوم انسانی

لزوم توجه مسئولان دانشگاه آزاد به پژوهشگران حوزه علوم انسانی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان خواستار توجه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی به پژوهشگران علوم انسانی شد.

لزوم توجه مسئولان دانشگاه آزاد به پژوهشگران حوزه علوم انسانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان خواستار توجه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی به پژوهشگران علوم انسانی شد.
لزوم توجه مسئولان دانشگاه آزاد به پژوهشگران حوزه علوم انسانی