لزوم بازتعریف در صنایع استان سیستان و بلوچستان برای توسعه اقتصادی

Home / لزوم بازتعریف در صنایع استان سیستان و بلوچستان برای توسعه اقتصادی

لزوم بازتعریف در صنایع استان سیستان و بلوچستان برای توسعه اقتصادی
 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: صنایع سیستان و بلوچستان باید بازتعریف شود تا بتواند بازارهای کشورهای افغانستان و پاکستان را مورد هدف قرار دهد.

لزوم بازتعریف در صنایع استان سیستان و بلوچستان برای توسعه اقتصادی

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: صنایع سیستان و بلوچستان باید بازتعریف شود تا بتواند بازارهای کشورهای افغانستان و پاکستان را مورد هدف قرار دهد.
لزوم بازتعریف در صنایع استان سیستان و بلوچستان برای توسعه اقتصادی