لزوم ایجاد ساختار مناسب همکاری‌های علمی در عرصه جهانی

Home / لزوم ایجاد ساختار مناسب همکاری‌های علمی در عرصه جهانی

لزوم ایجاد ساختار مناسب همکاری‌های علمی در عرصه جهانی
قائم مقام وزیر علوم گفت: باید ساختار مناسب همکاری‌های علمی را ایجاد کنیم تا بر اساس آن برنامه‌ها و سیاست‌های کلان دیپلماسی علمی را دنبال نماییم.

لزوم ایجاد ساختار مناسب همکاری‌های علمی در عرصه جهانی

قائم مقام وزیر علوم گفت: باید ساختار مناسب همکاری‌های علمی را ایجاد کنیم تا بر اساس آن برنامه‌ها و سیاست‌های کلان دیپلماسی علمی را دنبال نماییم.
لزوم ایجاد ساختار مناسب همکاری‌های علمی در عرصه جهانی