لزوم استفاده از نیروی جوان در جایگاه‌های اجرایی کشور

Home / لزوم استفاده از نیروی جوان در جایگاه‌های اجرایی کشور

لزوم استفاده از نیروی جوان در جایگاه‌های اجرایی کشور
یک فعال دانشجویی در توئیتی به استفاده توأم از گفتمان جوان‌گرایی و مقاومت اشاره کرد.

لزوم استفاده از نیروی جوان در جایگاه‌های اجرایی کشور

یک فعال دانشجویی در توئیتی به استفاده توأم از گفتمان جوان‌گرایی و مقاومت اشاره کرد.
لزوم استفاده از نیروی جوان در جایگاه‌های اجرایی کشور