لازم می‌دانم این مصیبت بزرگ را به مردم صبور ایران تسلیت عرض کنم

Home / لازم می‌دانم این مصیبت بزرگ را به مردم صبور ایران تسلیت عرض کنم

لازم می‌دانم این مصیبت بزرگ را به مردم صبور ایران تسلیت عرض کنم
وزیر امور خارجه در پیامی وقوع سانحه برای جمعی از دانشجویان دانشکده علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی را تسلیت گفت.

لازم می‌دانم این مصیبت بزرگ را به مردم صبور ایران تسلیت عرض کنم

وزیر امور خارجه در پیامی وقوع سانحه برای جمعی از دانشجویان دانشکده علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی را تسلیت گفت.
لازم می‌دانم این مصیبت بزرگ را به مردم صبور ایران تسلیت عرض کنم