قیمت نفت برنت 62 دلار و 94 سنت شد

Home / قیمت نفت برنت 62 دلار و 94 سنت شد

قیمت نفت برنت 62 دلار و 94 سنت شد
با افزایش 24 سنتی قیمت هربشکه نفت برنت دریای شمال به 62 دلار و 94 سنت رسید.

قیمت نفت برنت 62 دلار و 94 سنت شد

با افزایش 24 سنتی قیمت هربشکه نفت برنت دریای شمال به 62 دلار و 94 سنت رسید.
قیمت نفت برنت 62 دلار و 94 سنت شد