قیمت مسکن باید 40 درصد کاهش یابد تا معاملات رونق یابد

Home / قیمت مسکن باید 40 درصد کاهش یابد تا معاملات رونق یابد

قیمت مسکن باید 40 درصد کاهش یابد تا معاملات رونق یابد
یک استاد دانشگاه با اشاره به این که قیمت مسکن همچنان بیشتر از قدرت خرید مردم است گفت: قیمت مسکن باید 40 درصد کاهش یابد تا با سطح درآمد متعارف خانواده ها هم سطح شود و معاملات راه بیفتد.

قیمت مسکن باید 40 درصد کاهش یابد تا معاملات رونق یابد

یک استاد دانشگاه با اشاره به این که قیمت مسکن همچنان بیشتر از قدرت خرید مردم است گفت: قیمت مسکن باید 40 درصد کاهش یابد تا با سطح درآمد متعارف خانواده ها هم سطح شود و معاملات راه بیفتد.
قیمت مسکن باید 40 درصد کاهش یابد تا معاملات رونق یابد

فروش بک لینک

بازی