قیمت مرغ گرم در میادین میوه و تره‌بار هر کیلو 9800 تومان

Home / قیمت مرغ گرم در میادین میوه و تره‌بار هر کیلو 9800 تومان

قیمت مرغ گرم در میادین میوه و تره‌بار هر کیلو 9800 تومان
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران گفت: در حال حاضر، مرغ گرم تنظیم بازار در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار به قیمت هر کیلوگرم 9800 تومان عرضه می‌شود.

قیمت مرغ گرم در میادین میوه و تره‌بار هر کیلو 9800 تومان

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران گفت: در حال حاضر، مرغ گرم تنظیم بازار در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار به قیمت هر کیلوگرم 9800 تومان عرضه می‌شود.
قیمت مرغ گرم در میادین میوه و تره‌بار هر کیلو 9800 تومان