قوانین کشور باید بر اساس واقعیت‌های اجتماعی تدوین شود

Home / قوانین کشور باید بر اساس واقعیت‌های اجتماعی تدوین شود

قوانین کشور باید بر اساس واقعیت‌های اجتماعی تدوین شود
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: باید فرآیند قانون‌گذاری تحت مطالعات پژوهشی قرار گیرد و واقعیت‌های اجتماعی در قوانین در نظر گرفته شود.

قوانین کشور باید بر اساس واقعیت‌های اجتماعی تدوین شود

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: باید فرآیند قانون‌گذاری تحت مطالعات پژوهشی قرار گیرد و واقعیت‌های اجتماعی در قوانین در نظر گرفته شود.
قوانین کشور باید بر اساس واقعیت‌های اجتماعی تدوین شود