قهرمانی‌ ما محصول کار ورمزیار بود/ سربازهای استقلال معضل شدند

Home / قهرمانی‌ ما محصول کار ورمزیار بود/ سربازهای استقلال معضل شدند

قهرمانی‌ ما محصول کار ورمزیار بود/ سربازهای استقلال معضل شدند
مدیر آکادمی استقلال گفت: تلاش کردیم به کادر فنی آرامش نسبی بدهیم تا بتوانند تفکرات خودشان را در زمین پیاده کنند.

قهرمانی‌ ما محصول کار ورمزیار بود/ سربازهای استقلال معضل شدند

مدیر آکادمی استقلال گفت: تلاش کردیم به کادر فنی آرامش نسبی بدهیم تا بتوانند تفکرات خودشان را در زمین پیاده کنند.
قهرمانی‌ ما محصول کار ورمزیار بود/ سربازهای استقلال معضل شدند