قله‌ها و دره‌ها، 2 روی سکه زندگی آدم‌ها

Home / قله‌ها و دره‌ها، 2 روی سکه زندگی آدم‌ها

قله‌ها و دره‌ها، 2 روی سکه زندگی آدم‌ها
«قله‌ها و دره‌ها» روایت‌گر چگونگی خروج از دره‌های عمیق زندگی، رسیدن به قله و ماندن بر فراز آن است.

قله‌ها و دره‌ها، 2 روی سکه زندگی آدم‌ها

«قله‌ها و دره‌ها» روایت‌گر چگونگی خروج از دره‌های عمیق زندگی، رسیدن به قله و ماندن بر فراز آن است.
قله‌ها و دره‌ها، 2 روی سکه زندگی آدم‌ها