قصه پرغصه دارو؛ همه‌چیز هست غیر از پول

Home / قصه پرغصه دارو؛ همه‌چیز هست غیر از پول

قصه پرغصه دارو؛ همه‌چیز هست غیر از پول
مهم‌ترین موضوعی فعالان صنعت دارو به آن پرداخته‌اند، بحث نقدینگی در این صنعت است که آن‌ها را با بحران مواجه کرده است.

قصه پرغصه دارو؛ همه‌چیز هست غیر از پول

مهم‌ترین موضوعی فعالان صنعت دارو به آن پرداخته‌اند، بحث نقدینگی در این صنعت است که آن‌ها را با بحران مواجه کرده است.
قصه پرغصه دارو؛ همه‌چیز هست غیر از پول