قاسمی درگذشت دانشجویان واحد علوم و تحقیقات را تسلیت گفت

Home / قاسمی درگذشت دانشجویان واحد علوم و تحقیقات را تسلیت گفت

قاسمی درگذشت دانشجویان واحد علوم و تحقیقات را تسلیت گفت
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه حادثه غمبار و دردآور درگذشت تعدادی از دانشجویان دانشکده علوم و تحقیقات را تسلیت گفت.

قاسمی درگذشت دانشجویان واحد علوم و تحقیقات را تسلیت گفت

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه حادثه غمبار و دردآور درگذشت تعدادی از دانشجویان دانشکده علوم و تحقیقات را تسلیت گفت.
قاسمی درگذشت دانشجویان واحد علوم و تحقیقات را تسلیت گفت