قاسمی حادثه تروریستی کریمه را محکوم کرد

Home / قاسمی حادثه تروریستی کریمه را محکوم کرد

قاسمی حادثه تروریستی کریمه را محکوم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حمله مسلحانه به مرکزی دانشگاهی در کریمه را محکوم و با بازماندگان حادثه ابراز همدردی کرد.

قاسمی حادثه تروریستی کریمه را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حمله مسلحانه به مرکزی دانشگاهی در کریمه را محکوم و با بازماندگان حادثه ابراز همدردی کرد.
قاسمی حادثه تروریستی کریمه را محکوم کرد