قابلیت‌های موشکی ایران بخشی از توان مشروع دفاعی است

Home / قابلیت‌های موشکی ایران بخشی از توان مشروع دفاعی است

قابلیت‌های موشکی ایران بخشی از توان مشروع دفاعی است
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قابلیت‌های موشکی کشورمان را بخشی از توان مشروع دفاعی کشور دانست.

قابلیت‌های موشکی ایران بخشی از توان مشروع دفاعی است

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قابلیت‌های موشکی کشورمان را بخشی از توان مشروع دفاعی کشور دانست.
قابلیت‌های موشکی ایران بخشی از توان مشروع دفاعی است