فیلم‌بردار مهاجرآزار تبرئه شد+ فیلم

Home / فیلم‌بردار مهاجرآزار تبرئه شد+ فیلم

فیلم‌بردار مهاجرآزار تبرئه شد+ فیلم
دادگاهی در مجارستان فیلم‌برداری که باعث زمین خوردن یک پناه‌جوی سوری و فرزندش شده بود را تبرئه کرد.

فیلم‌بردار مهاجرآزار تبرئه شد+ فیلم

دادگاهی در مجارستان فیلم‌برداری که باعث زمین خوردن یک پناه‌جوی سوری و فرزندش شده بود را تبرئه کرد.
فیلم‌بردار مهاجرآزار تبرئه شد+ فیلم