فغانی بهترین داور آسیا است/ انتخاب‌های AFC سلیقه‌ای است

Home / فغانی بهترین داور آسیا است/ انتخاب‌های AFC سلیقه‌ای است

فغانی بهترین داور آسیا است/ انتخاب‌های AFC سلیقه‌ای است
سخنگوی کمیته داوران گفت: فغانی هم مثل سایر داوران گاهی اوقات اشتباه می‌کند، ولی هیچ‌گاه نباید با این اشتباهات از ارزش وی کاست.

فغانی بهترین داور آسیا است/ انتخاب‌های AFC سلیقه‌ای است

سخنگوی کمیته داوران گفت: فغانی هم مثل سایر داوران گاهی اوقات اشتباه می‌کند، ولی هیچ‌گاه نباید با این اشتباهات از ارزش وی کاست.
فغانی بهترین داور آسیا است/ انتخاب‌های AFC سلیقه‌ای است