فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی همدان با 2 ساعت تأخیر آغاز می‌شود

Home / فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی همدان با 2 ساعت تأخیر آغاز می‌شود

فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی همدان با 2 ساعت تأخیر آغاز می‌شود
فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی و سما واحد همدان فردا با دو ساعت تأخیر آغاز می‌شود.

فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی همدان با 2 ساعت تأخیر آغاز می‌شود

فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی و سما واحد همدان فردا با دو ساعت تأخیر آغاز می‌شود.
فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی همدان با 2 ساعت تأخیر آغاز می‌شود