فعالیت‌های گروه محیط‌زیستی دیزل به اقتصاد آلمان آسیب می‌زند

Home / فعالیت‌های گروه محیط‌زیستی دیزل به اقتصاد آلمان آسیب می‌زند

فعالیت‌های گروه محیط‌زیستی دیزل به اقتصاد آلمان آسیب می‌زند
رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان از یک گروه محیط زیستی که علیه خودروهای دیزلی فعالیت می‌کند انتقاد کرد.

فعالیت‌های گروه محیط‌زیستی دیزل به اقتصاد آلمان آسیب می‌زند

رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان از یک گروه محیط زیستی که علیه خودروهای دیزلی فعالیت می‌کند انتقاد کرد.
فعالیت‌های گروه محیط‌زیستی دیزل به اقتصاد آلمان آسیب می‌زند