فشارهای اقتصادی تأثیر چندانی در اربعین نداشت

Home / فشارهای اقتصادی تأثیر چندانی در اربعین نداشت

فشارهای اقتصادی تأثیر چندانی در اربعین نداشت
مسئول مجتمع و مدارس علمیه حضرت مهدی (عج) مشهد، حضور زائران در اربعین حسینی را بسیار خوب دانست و گفت: فشارهای اقتصادی تأثیر چندانی در اربعین نداشت.

فشارهای اقتصادی تأثیر چندانی در اربعین نداشت

مسئول مجتمع و مدارس علمیه حضرت مهدی (عج) مشهد، حضور زائران در اربعین حسینی را بسیار خوب دانست و گفت: فشارهای اقتصادی تأثیر چندانی در اربعین نداشت.
فشارهای اقتصادی تأثیر چندانی در اربعین نداشت