فروش مواد مخدر در حاشیه بزرگراه‌ها/ افزایش گرم‌خانه‌های بانوان

Home / فروش مواد مخدر در حاشیه بزرگراه‌ها/ افزایش گرم‌خانه‌های بانوان

فروش مواد مخدر در حاشیه بزرگراه‌ها/ افزایش گرم‌خانه‌های بانوان
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به وجود یک مرکز برای نگهداری بانوان کارتن‌خواب‌ و معتاد در تهران گفت: افزایش گرم‌خانه‌های بانوان امری ضروری است.

فروش مواد مخدر در حاشیه بزرگراه‌ها/ افزایش گرم‌خانه‌های بانوان

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به وجود یک مرکز برای نگهداری بانوان کارتن‌خواب‌ و معتاد در تهران گفت: افزایش گرم‌خانه‌های بانوان امری ضروری است.
فروش مواد مخدر در حاشیه بزرگراه‌ها/ افزایش گرم‌خانه‌های بانوان