فروش خودروهای بنزینی و گازوئیلی در سوئد ممنوع می‌شود

Home / فروش خودروهای بنزینی و گازوئیلی در سوئد ممنوع می‌شود

فروش خودروهای بنزینی و گازوئیلی در سوئد ممنوع می‌شود
دولت سوئد فروش خودروهای با سوخت فسیلی را در این کشور ممنوع می‌کند.

فروش خودروهای بنزینی و گازوئیلی در سوئد ممنوع می‌شود

دولت سوئد فروش خودروهای با سوخت فسیلی را در این کشور ممنوع می‌کند.
فروش خودروهای بنزینی و گازوئیلی در سوئد ممنوع می‌شود