فرانسه خواستار پایان یافتن فعالیت موشکی ایران شد

Home / فرانسه خواستار پایان یافتن فعالیت موشکی ایران شد

فرانسه خواستار پایان یافتن فعالیت موشکی ایران شد
وزارت امور خارجه فرانسه از ایران خواست تا فعالیت موشکی خود را پایان دهد.

فرانسه خواستار پایان یافتن فعالیت موشکی ایران شد

وزارت امور خارجه فرانسه از ایران خواست تا فعالیت موشکی خود را پایان دهد.
فرانسه خواستار پایان یافتن فعالیت موشکی ایران شد