فرانسه از تکرار ادعاهای نادرست مخالفان برجام خودداری کند

Home / فرانسه از تکرار ادعاهای نادرست مخالفان برجام خودداری کند

فرانسه از تکرار ادعاهای نادرست مخالفان برجام خودداری کند
سخنگوی وزارت خارجه گفت: قویا معتقدیم تلاش برای القاء و تحمیلِ تفسیری نادرست از قطعنامه ۲۲۳۱ در مورد برنامه موشکی ایران رفتاری غیرمسئولانه است.

فرانسه از تکرار ادعاهای نادرست مخالفان برجام خودداری کند

سخنگوی وزارت خارجه گفت: قویا معتقدیم تلاش برای القاء و تحمیلِ تفسیری نادرست از قطعنامه ۲۲۳۱ در مورد برنامه موشکی ایران رفتاری غیرمسئولانه است.
فرانسه از تکرار ادعاهای نادرست مخالفان برجام خودداری کند