فرار خاندان سلطنتی پهلوی همراه با چاشنی غارت بزرگ قرن

Home / فرار خاندان سلطنتی پهلوی همراه با چاشنی غارت بزرگ قرن

فرار خاندان سلطنتی پهلوی همراه با چاشنی غارت بزرگ قرن
خاندان سلطنتی و شخص محمدرضا پهلوی طبق برآورده‌ها بالغ بر 100 میلیارد دلار از کشور خارج کردند.

فرار خاندان سلطنتی پهلوی همراه با چاشنی غارت بزرگ قرن

خاندان سلطنتی و شخص محمدرضا پهلوی طبق برآورده‌ها بالغ بر 100 میلیارد دلار از کشور خارج کردند.
فرار خاندان سلطنتی پهلوی همراه با چاشنی غارت بزرگ قرن