فراخوان همکاری‌های پژوهشگران ایرانی و آلمانی منتشر شد

Home / فراخوان همکاری‌های پژوهشگران ایرانی و آلمانی منتشر شد

فراخوان همکاری‌های پژوهشگران ایرانی و آلمانی منتشر شد
اولین فراخوان مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران با وزارت فدرال آموزش و پژوهش آلمان برای تبادل محققان و اجرای پروژه‌های مشترک اعلام شد.

فراخوان همکاری‌های پژوهشگران ایرانی و آلمانی منتشر شد

اولین فراخوان مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران با وزارت فدرال آموزش و پژوهش آلمان برای تبادل محققان و اجرای پروژه‌های مشترک اعلام شد.
فراخوان همکاری‌های پژوهشگران ایرانی و آلمانی منتشر شد