فراخوان سومین جشنواره فجر هنرهای سنتی و صنایع‌دستی اعلام شد

Home / فراخوان سومین جشنواره فجر هنرهای سنتی و صنایع‌دستی اعلام شد

فراخوان سومین جشنواره فجر هنرهای سنتی و صنایع‌دستی اعلام شد
با توجه به استقبال هنرمندان صنایع‌دستی از برگزاری دو دوره جشنواره فجر هنرهای سنتی و صنایع‌دستی، فراخوان سومین جشنواره فجر هنرهای سنتی و صنایع‌دستی اعلام شد.

فراخوان سومین جشنواره فجر هنرهای سنتی و صنایع‌دستی اعلام شد

با توجه به استقبال هنرمندان صنایع‌دستی از برگزاری دو دوره جشنواره فجر هنرهای سنتی و صنایع‌دستی، فراخوان سومین جشنواره فجر هنرهای سنتی و صنایع‌دستی اعلام شد.
فراخوان سومین جشنواره فجر هنرهای سنتی و صنایع‌دستی اعلام شد