فتنه سال 88 کشور را دچار هزینه کرد

Home / فتنه سال 88 کشور را دچار هزینه کرد

فتنه سال 88 کشور را دچار هزینه کرد
جانشین سازمان بسیج اساتید استان گیلان گفت: مؤلفه اقتصادی ایران به‌سرعت در حال رشد بود ولی با اتفاقی که در سال 88 رقم خورد، در همه ابعاد کشور دچار هزینه شد.

فتنه سال 88 کشور را دچار هزینه کرد

جانشین سازمان بسیج اساتید استان گیلان گفت: مؤلفه اقتصادی ایران به‌سرعت در حال رشد بود ولی با اتفاقی که در سال 88 رقم خورد، در همه ابعاد کشور دچار هزینه شد.
فتنه سال 88 کشور را دچار هزینه کرد