فتنه تغلب!

Home / فتنه تغلب!

فتنه تغلب!
کسانی که در سال 88 با حمايت اجانب می‌خواستند به بهانه تقلب «غلبه» کنند. «تقلب» کلمه رمز آشوب بود که زمزمه آن قبل از انتخابات هم شنيده می‌شد.

فتنه تغلب!

کسانی که در سال 88 با حمايت اجانب می‌خواستند به بهانه تقلب «غلبه» کنند. «تقلب» کلمه رمز آشوب بود که زمزمه آن قبل از انتخابات هم شنيده می‌شد.
فتنه تغلب!