فتنه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دشمن بزرگ‌تر از جنگ سخت است

Home / فتنه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دشمن بزرگ‌تر از جنگ سخت است

فتنه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دشمن بزرگ‌تر از جنگ سخت است
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه فتنه سال ۸۸ آمریکایی بود، گفت: باید در مقابله با فتنه اقتصادی مقابله کنیم.

فتنه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دشمن بزرگ‌تر از جنگ سخت است

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه فتنه سال ۸۸ آمریکایی بود، گفت: باید در مقابله با فتنه اقتصادی مقابله کنیم.
فتنه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دشمن بزرگ‌تر از جنگ سخت است