فتنه‌گران در سال ۸۸ قصد باج‌گیری از مردم و نظام را داشتند

Home / فتنه‌گران در سال ۸۸ قصد باج‌گیری از مردم و نظام را داشتند

فتنه‌گران در سال ۸۸ قصد باج‌گیری از مردم و نظام را داشتند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تقلب در انتخابات جمهوری اسلامی کاملاً بعید است و فتنه‌گران در سال ۸۸ قصد باج‌گیری از مردم و نظام را داشتند.

فتنه‌گران در سال ۸۸ قصد باج‌گیری از مردم و نظام را داشتند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تقلب در انتخابات جمهوری اسلامی کاملاً بعید است و فتنه‌گران در سال ۸۸ قصد باج‌گیری از مردم و نظام را داشتند.
فتنه‌گران در سال ۸۸ قصد باج‌گیری از مردم و نظام را داشتند