عنایت خداوند فتنه 88 را خنثی کرد

Home / عنایت خداوند فتنه 88 را خنثی کرد

عنایت خداوند فتنه 88 را خنثی کرد
رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان گیلان گفت: راه مقابله و خنثی‌کردن فتنه بزرگ 88، عنایت خاصه خداوند و نقش راهبردی مقام معظم رهبری بود.

عنایت خداوند فتنه 88 را خنثی کرد

رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان گیلان گفت: راه مقابله و خنثی‌کردن فتنه بزرگ 88، عنایت خاصه خداوند و نقش راهبردی مقام معظم رهبری بود.
عنایت خداوند فتنه 88 را خنثی کرد