عملیات ارتش یمن خسارات سنگینی به مزدوران سعودی وارد کرد

Home / عملیات ارتش یمن خسارات سنگینی به مزدوران سعودی وارد کرد

عملیات ارتش یمن خسارات سنگینی به مزدوران سعودی وارد کرد
ارتش یمن و نیروهای مردمی در حمله به پایگاه اشغالگران در استان جوف در شمال یمن، تعداد زیادی از مزدوران عربستانی را کشته و تجهیزات نظامی آنان را منهدم کردند.

عملیات ارتش یمن خسارات سنگینی به مزدوران سعودی وارد کرد

ارتش یمن و نیروهای مردمی در حمله به پایگاه اشغالگران در استان جوف در شمال یمن، تعداد زیادی از مزدوران عربستانی را کشته و تجهیزات نظامی آنان را منهدم کردند.
عملیات ارتش یمن خسارات سنگینی به مزدوران سعودی وارد کرد